หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านใหม่คลองเคียน จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
       
 
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน ท่อระบายน้ำ และสาธารณูปโภค
    การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
       
 
    การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
    การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    การส่งเสริม และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
    การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 
       
 
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาด
    ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์
    ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
    การส่งเริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
    ส่งเสริมและ สนับสนุนสินค้า OTOP
    ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณ์
 
 
       
 
    ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัว และสังคม
    ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
    ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษาในท้องถิ่น
    การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
    ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แกประชาชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
       
 
    การพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
    การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    พัฒนาประสิทธิภาพการป้อกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
  1/1 หมู่ที่ 5 อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
  โทรศัพท์ : 056-535-206, 056-510-787 โทรสาร : 056-535-206 ต่อ 0
  จำนวนผู้เข้าชม 2,162,987 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
   
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2557