หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
วิสัยทัศน์
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน
“ ขับเคลื่อนอย่างมีระบบ
ครบเครื่องเรื่องการศึกษา
พัฒนาด้วยการมีส่วนร่วม
รวมใจสามัคคี
มีคุณธรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม
จากฝีมือของชาวตำบล
บ้านใหม่คลองเคียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
พร้อมพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
นายอำนาจ พงเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านใหม่คลองเคียน จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
       
 
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน ท่อระบายน้ำ และสาธารณูปโภค
    การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
       
 
    การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
    การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    การส่งเสริม และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
    การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 
       
 
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาด
    ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์
    ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
    การส่งเริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
    ส่งเสริมและ สนับสนุนสินค้า OTOP
    ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณ์
 
 
       
 
    ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัว และสังคม
    ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
    ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษาในท้องถิ่น
    การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
    ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แกประชาชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
       
 
    การพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
    การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    พัฒนาประสิทธิภาพการป้อกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-988-6815
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
โทรศัพท์ : 035-699-008 โทรสาร : 035 699-008 ต่อ 202
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
  จำนวนผู้เข้าชม 2,404,043 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2557
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10