หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่คลองเคียน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
วิสัยทัศน์
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน
“ ขับเคลื่อนอย่างมีระบบ
ครบเครื่องเรื่องการศึกษา
พัฒนาด้วยการมีส่วนร่วม
รวมใจสามัคคี
มีคุณธรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม
จากฝีมือของชาวตำบล
บ้านใหม่คลองเคียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
พร้อมพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
นายอธิษฐ์ โทนทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
       
 
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
    พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
       
 
    สร้างระบบป้องกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาพส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูที่ต้นน้ำป่าไม้ และชุมชน
    จัดการขยะ มลพิษ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูลและมีระบบการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
    ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการเกษตรและอาหารปลอดภัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 
 
       
 
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค
    ส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน
    ส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
    ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรปลอดภัย
    ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสินค้า OTOP
    ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
 
 
       
 
    ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรง ในชุมชน ครอบครัวและสังคม
    ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและสาธารณสุขในท้องถิ่น
    ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟู ขนมธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของชุมชน
    ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
    ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นในการเป็นประชาคมอาเซียน
    ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
       
 
    พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหารและบริการ
    ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
    พัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง และระบบการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-535-206
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
โทรศัพท์ : 056-535-206 , 056-510-787 โทรสาร : 056-535-206 ต่อ 0
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
  จำนวนผู้เข้าชม 12,009,634 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2557
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10