หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
แก้ไขประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การาบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบิี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดููเด็กแรกเกิดในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่1 (1ตุลาคม2562 - 31มีนาคม2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2