หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2562 วันท่ี 12 ธันวาคม 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2562 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2562 วันท่ี 26 สิงหาคม 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2562 วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2562 วันศุกร์ท่ี 14 มิถุนายน 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2562 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2562 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)