หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
วิสัยทัศน์
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน
“ ขับเคลื่อนอย่างมีระบบ
ครบเครื่องเรื่องการศึกษา
พัฒนาด้วยการมีส่วนร่วม
รวมใจสามัคคี
มีคุณธรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม
จากฝีมือของชาวตำบล
บ้านใหม่คลองเคียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
พร้อมพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
นายอำนาจ พงเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านใหม่คลองเคียน จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
     
 
 
 
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0023.3/ว 3748 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 178 
การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 103 
ขอเยี่ยมติดตามการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังเเละป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเภทสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด่วนที่สุด [ 22 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 103 
การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 133 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [ 23 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 213 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่ อน 0023.3/ว 211 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 162 
หนังสือคู่มือเเนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
ประกาศรายชื่อ \"โรงเรียนท้องถิ่นพอเพียง (Local Sufficiency School : LSS)\" ผ่านเกณฑ์การประเมินปี 2563 (เพิ่มเติม) [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเเละการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเเละการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน ด่วนที่สุด [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเเบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ด่วนที่สุด [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนเเละประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19 [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
แจังขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
ขอเชิญประชุมพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) เดือนมิถุนายน 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
การเเต่งตั้งผู้เเทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำเเหน่งที่ว่าง [ 6 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
เเนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 66 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ \"คุ้มค่า\" เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคารขยะเพื่อชุมชนเเบบครบวงจร [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 49 
 
 
   
 
 
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2358  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสำหรับธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2369  [ 7 ส.ค. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการและสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและการสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2328  [ 7 ส.ค. 2563 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว23349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2348  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว2340  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว2359  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2357 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลางเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2333  [ 7 ส.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2355  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11465-11540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11413-11464 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2347  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2344  [ 6 ส.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการพิธีมอบรางวัลประจำปี 2562 ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียงพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2332  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2331  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 3 สน.บถ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 กศ. มท 0816.3/ว2323  [ 5 ส.ค. 2563 ]
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล กศ. มท 0816.3/ว2322  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2326  [ 5 ส.ค. 2563 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2320 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2318 [เอกสารแนบ]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 3 [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 3 ล [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อนสองล้ [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่ว [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 44 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อนสองล้อ ปริมาตรกระบอกสู [ 27 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 16 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 33 
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริ [ 13 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 73 
 
 
ทต.สว่างอารมณ์ ตรวจประเมิน LPA [ 8 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ทัพทัน นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน พบปะพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทัพทัน [ 8 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะเสนอราคารายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 
 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 1238  ตอบ 1  
หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 541  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 668  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 608  ตอบ 0  
ขาย จำหน่าย ยืม เช่า Inverter (16 ม.ค. 2558)    อ่าน 1446  ตอบ 1  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน จังหวัดอุทัยธานี เปิดให้บริการ (8 พ.ย. 2557)    อ่าน 1042  ตอบ 1  
 
 
 
ตะกร้าสาน
 
วัดเขาว่าน
 
 


จ้างจ้างเหมายานพาหนะ (รถบัส) เลขทะเบียน 30- 0205 [ 27 พ.ค. 2562 ]



ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถ [ 23 พ.ค. 2562 ]

 
 


 
  คุณคิดว่าอบต.บ้านใหม่คลองเคียน ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-988-6815
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
โทรศัพท์ : 035-699-008 โทรสาร : 035 699-008 ต่อ 202
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
  จำนวนผู้เข้าชม 2,916,435 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2557
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10