หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่คลองเคียน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
วิสัยทัศน์
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน
“ ขับเคลื่อนอย่างมีระบบ
ครบเครื่องเรื่องการศึกษา
พัฒนาด้วยการมีส่วนร่วม
รวมใจสามัคคี
มีคุณธรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม
จากฝีมือของชาวตำบล
บ้านใหม่คลองเคียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
พร้อมพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
นายอธิษฐ์ โทนทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
 
     
 
 
 
ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566 ด่วนที่สุด [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 23 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 18 
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. ด่วนที่สุด [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 30 
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-25670) [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 23 
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 26 
การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 23 
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 28 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 23 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ม.ค.66 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 73 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 42 
ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 43 
ตรวจสอบรายชื่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 75 
เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ป.1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 45 
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 49 
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 41 
การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 88 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ (ภาษี1ใน9) ภาษีสรรพสามิต ม.ค.66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 89 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. 2542 งวดที่ 12/65 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 87 
การสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 83 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร หลักพื้นฐานของการผลิต และการควบคุมคุณภาพน้ำประปา รุ่นที่ 1/2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 38 
 
 
   
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 3 ก.พ. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1740 - 1743 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว485  [ 3 ก.พ. 2566 ]
เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว429  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว468  [ 2 ก.พ. 2566 ]
เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก กสว. มท 0820.2/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อ] [คู่มือการใช้งาน]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น(Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) กศ. มท 0816.5/ว287  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/1721  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว476  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1705-1719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว472  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 22-25 กค. มท 0803.4/ว473 [เอกสารแนบ]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1665-1686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กสว. มท 0820.2/ว2010 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว431  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว461  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. กศ. มท 0816.3/ว467  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว756  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพร. มท 0812/ว464  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 กสธ. มท 0819.2/ว430  [ 1 ก.พ. 2566 ]
 
 
 
 
 
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 3 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 11 
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 11 
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 2 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 1 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 1 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 8 
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 1 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 8 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคี [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) [ 24 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 28 
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 19 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 32 
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 37 
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 34 
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 29 
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 12 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 34 
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย [ 11 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 51 
 
 
อบต.หนองฉาง ร่วมกิจกรรมมัจฉาพาโชคในงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณี วิถีชาวอู่ไทย ประจำปี พ.ศ 25 [ 4 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 27 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.เจ้าวัด ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 14 
 
 
บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 190  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (นักพัฒนาชุมชน) (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 267  ตอบ 1  
เด็กแรกเกิด (1 เม.ย. 2564)    อ่าน 563  ตอบ 1  
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (31 มี.ค. 2564)    อ่าน 514  ตอบ 1  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 2015  ตอบ 1  
หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 1268  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 1497  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 1268  ตอบ 0  
ขาย จำหน่าย ยืม เช่า Inverter (16 ม.ค. 2558)    อ่าน 2356  ตอบ 1  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน จังหวัดอุทัยธานี เปิดให้บริการ (8 พ.ย. 2557)    อ่าน 1751  ตอบ 1  
 
 
 
ตะกร้าสาน
 
วัดเขาว่าน
 
 


โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดลิค พร้อม [ 20 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย ร.ร.สง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเก้ [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยมารว [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเขาตาแผ [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน บ้านเขาว่าน หมู่ที่ 4 [ 16 ม.ค. 2566 ]

 
 


 
  คุณคิดว่าอบต.บ้านใหม่คลองเคียน ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-535-206
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
โทรศัพท์ : 056-535-206 , 056-510-787 โทรสาร : 056-535-206 ต่อ 0
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
  จำนวนผู้เข้าชม 10,597,890 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2557
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10