หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่คลองเคียน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
วิสัยทัศน์
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน
“ ขับเคลื่อนอย่างมีระบบ
ครบเครื่องเรื่องการศึกษา
พัฒนาด้วยการมีส่วนร่วม
รวมใจสามัคคี
มีคุณธรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม
จากฝีมือของชาวตำบล
บ้านใหม่คลองเคียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
พร้อมพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
นายอธิษฐ์ โทนทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
 
     
 
 
 
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดอปท.ตามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 26 
โอนเงินรางวัลจราจรให้อปท. เดือนพฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 29 
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 142 
ส่งข้อมูลการบริหารจัดการ การเงินและบัญชี ของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เพื่อการกำกับติดตาม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 22 
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 22 
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 61 
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 64 
ให้หนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 41 
การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนพิธี ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 64 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 37 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 56 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 65 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 100 
ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุทัยธานี [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 97 
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 81 
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 ด่วนที่สุด [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 78 
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
 
 
   
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้ง [ 19 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ครั [ 26 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ [ 25 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 52 
ประกาศกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ [ 20 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 44 
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ในกา [ 19 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 25 
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 12 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 60 
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 12 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 56 
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 12 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 57 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 60 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 57 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ [ 17 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 67 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ [ 17 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 53 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ [ 17 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 72 
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 50 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 47 
 
 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ [ 30 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งนางาม บริการรถ EMS [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม บริการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
 
 
การแจ้งซ่อมไฟฟ้า (31 มี.ค. 2566)    อ่าน 68  ตอบ 1  
บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 284  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (นักพัฒนาชุมชน) (25 เม.ย. 2565)    อ่าน 364  ตอบ 1  
เด็กแรกเกิด (1 เม.ย. 2564)    อ่าน 643  ตอบ 1  
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (31 มี.ค. 2564)    อ่าน 585  ตอบ 1  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 2152  ตอบ 1  
หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 1353  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 1591  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 1356  ตอบ 0  
ขาย จำหน่าย ยืม เช่า Inverter (16 ม.ค. 2558)    อ่าน 2456  ตอบ 1  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน จังหวัดอุทัยธานี เปิดให้บริการ (8 พ.ย. 2557)    อ่าน 1828  ตอบ 1  
 
 
 
ตะกร้าสาน
 
วัดเขาว่าน
 
 


จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ก [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเ [ 15 พ.ค. 2566 ]จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสร [ 8 มี.ค. 2566 ]จัดซื้อวัสดุงาน บ้าน งานครัวเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหา [ 14 ก.พ. 2566 ]โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดลิค พร้อม [ 20 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย ร.ร.สง [ 19 ม.ค. 2566 ]

 
 


 
  คุณคิดว่าอบต.บ้านใหม่คลองเคียน ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-535-206
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
โทรศัพท์ : 056-535-206 , 056-510-787 โทรสาร : 056-535-206 ต่อ 0
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
  จำนวนผู้เข้าชม 11,192,599 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2557
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต. บ้านใหม่คลองเคียน
CLICK